Pozwolenie na wycięcie drzewa. Jak uzyskać i kto je wydaje?

Wycinka i usuwanie drzew są regulowane określonymi przepisami, które zostały po raz kolejny znowelizowane i weszły w życie 17 czerwca 2017 r. Wcześniej właściciel posesji nie musiał mieć pozwolenia na wycięcie drzewa, a jak jest teraz? Zobacz jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa, kto je wydaje i gdzie trzeba złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Warto też dowiedzieć się kiedy pozwolenie na wycięcie drzewa nie jest wymagane aby niepotrzebnie nie przechodzić procedury związanej z jego uzyskaniem. Oto wszystko co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na wycięcie drzewa!

pozwolenie na wycięcie drzewa
Kiedy jest wymagane pozwolenie na wycięcie drzewa?

Czasami zdarza się, że z ogrodu przydomowego lub z działki za miastem chcemy wyciąć drzewo. Powody mogą być różne. Może być to stare, chore drzewo, mogące się złamać i nam zagrażać. Może być to drzewo, które rośnie blisko budynku i rzuca zbyt dużo cienia lub wręcz stanowi zagrożenie dla nieruchomości. Czasem też po prostu chcemy przearanżować ogród, urządzić nieco inaczej, a drzewo w danym miejscu nam nie pasuje.

Wcześniej nie trzeba było uzyskiwać pozwolenia na wycięcie drzewa lub krzewów, rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i były usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe przepisy o wycinaniu drzew nakazują zgłaszanie zamiaru wycinki drzew i krzewów na prywatnej posesji w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!
Samodzielne usuwanie drzew starszych niż 10 lat, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. Zobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć. Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa! Więcej...

Jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa?

Aby uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa musimy złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w urzędzie miasta lub gminy, w urzędzie powiatowym (jeśli działka jest własnością gminy i nie została przekazana do użytkowania wieczystego), lub do marszałka województwa (jeśli działka jest własnością miasta na prawach powiatu i nie została przekazana do użytkowania wieczystego) albo do wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli działka jest wpisana do rejestru zabytków).

Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa można zgłosić także za pomocą platformy ePUAP, do tego potrzebujemy profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Zgłoszenie o zamiarze wycięcia drzewa powinno zawierać m. in. imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów musimy załączyć potrzebne dokumenty, m. in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub oświadczenie właściciela działki, który zgadza się na wycięcie drzew i krzewów.

Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2015Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2015
Od 17 czerwca 2017 r. zmieniły się stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zobacz ile kosztuje wycięcie drzewa oraz jak wyglądają aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2017 roku. Podpowiemy też kto i jak może uniknąć opłat za wycięcie drzewa. Więcej...

Kto wydaje pozwolenie na wycięcie drzewa? Gdzie złożyć wniosek?

Problematyka dotycząca uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzewa jest przedmiotem artykułu 83 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz.880, ze zm.). Składa się on z sześciu ustępów regulujących zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu (ust. 1 i 2 ), warianty zezwolenia ( ust.3 ), oraz wymogi wniosku o zezwolenia (ust.4 i 5 ), a także wyjątki od zasady, że usunięcie drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia ( ust.6).

Obowiązująca ustawa o ochronie przyrody, idąc śladem ustawy o ochronie środowiska z 1980r., przyjmuje jako zasadę, że usunięcie drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia właściwego organu, którym jest wójt, burmistrz albo rezydent miasta, a wyjątkowo wojewódzki konserwator zabytków lub starosta.

Konserwator pełni tę funkcję kiedy drzewo lub krzew rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Natomiast starosta wydaje zezwolenie, kiedy drzewo lub krzew jest usuwane z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Marszałek województwa od 1 stycznia 2016 r. stał się nowym organem właściwym do wydawania zezwoleń w przypadku nieruchomości, które należą do miast na prawach powiatu.

pozwolenie na wycięcie drzewa
Warto wiedzieć, kiedy pozwolenie na wycięcie drzewa nie jest wymagane

Kto może wnioskować o pozwolenie na wycięcie drzewa?

O pozwolenie na wycięcie drzewa może wnioskować posiadacz działki, na której znajdują się drzewa i krzewy.

Posiadaczem może być właściciel działki albo inna osoba, która zarządza działką (na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką) oraz właściciel urządzeń przesyłowych (na przykład linii energetycznych), wówczas nie musi on załączać zgody właściciela. Urząd poinformuje właściciela działki, że dostał taki wniosek.

Nowelizacja przepisów dotyczących zmian prawnych w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni znosi obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Za to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w sprawie.

Jak pozbyć się pnia po ściętym drzewieJak pozbyć się pnia po ściętym drzewie?
W każdym ogrodzie może zajść potrzeba wycięcia starego drzewa, które bardzo choruje, obumiera lub przestało owocować. O ile samo wycięcie drzewa jest dość proste, problemem jest usunięcie pnia po ściętym drzewie, zazwyczaj mocno zakorzenionego w ziemi. Na szczęście istnieje prosta, w 100% skuteczna metoda usuwania pni, dzięki której pniak po prostu... zniknie! Więcej...

Czy zawsze uzyskamy pozwolenie na wycięcie drzewa?

Po zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów z naszej posesji odpowiedni organ (np. gmina), w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin i sporządza protokół. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, może wnieść sprzeciw. Jeżeli tego nie zrobi, możemy usunąć drzewo.

Sprzeciw wnosi zazwyczaj wówczas, gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie, a także w przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5 art. 83f, czyli imienia i nazwiska wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunku albo mapki określającej usytuowanie drzewa na nieruchomości. Wtedy właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Odpowiedni organ może nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

Co ważne, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Kiedy zezwolenie na usunięcie drzewa nie jest wymagane?

W polskim prawie istnieją odstępstwa od wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, którego nie wymagają rośliny wymienione na liście wyjątków - w art.83f Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Do wymienionych w ustawie wyjątków należą:

  1. a) krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m²,
  2. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
  3. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew
  4. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  5. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  6. drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
  7. drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy.

mgr inż. Joanna Białowąs

Przeczytaj również:

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - nowe przepisyJakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia. Aktualne przepisy 2020
Z dniem 17 czerwca 2017 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów. Zobacz co zmieniło się w sprawie wycinania drzew i krzewów. Oto jakie drzewa według nowych przepisów można wyciąć bez zezwolenia i co robić gdy nie wiemy, czy zezwolenie na wycięcie drzewa jest wymagane. Artykuł zaktualizowany na 2019 rok! Więcej...

Przesadzanie i sadzenie dużych drzew
Większym drzewom przesadzanie nie służy. Sadzenie takiego drzewa jest znacznie bardziej skomplikowane niż sadzenie młodych sadzonek. I to nie tylko dlatego, że duże drzewo z racji jego rozmiarów sprawia problemy przy przewożeniu i wymaga dodatkowych zabezpieczeń podczas sadzenia. Dla rośliny jest to również szok związany ze zmianą siedliska i uszkodzeniem bryły korzeniowej. Więcej...

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2016Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2020
Od 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z wycinką drzew i krzewów. Zmieniły się zarówno zasady udzielania pozwoleń, stawki opłat, a co za tym idzie także kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia. Warto zapoznać się z tymi zmianami. Zobacz jakie grożą kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia od czerwca 2017 roku. Więcej...