Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2020

Od 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy związane z wycinką drzew i krzewów. Zmieniły się zarówno zasady udzielania pozwoleń, stawki opłat, a co za tym idzie także kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia. Warto zapoznać się z tymi zmianami. Zobacz jakie grożą kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia od czerwca 2017 roku. Przepisy te są nadal aktualne na 2020 rok. Oto wszystko o najnowszych przepisach dotyczących kar za wycięcie drzewa bez zezwolenia!

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2015
Jakie grożą kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Jeżeli na działce lub terenie nieruchomości chcemy usunąć drzewo musimy przeanalizować jakie to drzewo, odnieść się do aktualnych przepisów i zweryfikować samodzielnie lub z pomocą urzędnika czy na usunięcie danego drzewa potrzebne jest nam pozwolenie czy też nie.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - nowe przepisyJakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia. Aktualne przepisy 2020
Z dniem 17 czerwca 2017 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów. Zobacz co zmieniło się w sprawie wycinania drzew i krzewów. Oto jakie drzewa według nowych przepisów można wyciąć bez zezwolenia i co robić gdy nie wiemy, czy zezwolenie na wycięcie drzewa jest wymagane. Artykuł zaktualizowany na 2020 rok! Więcej...

Pamiętajmy jednak, że wcześniej jeżeli drzewa lub krzewy rosły na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i były usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie potrzebowaliśmy pozwolenia na wycinkę!

Teraz z kolei, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew, pozwolenie na wycinkę drzew jest konieczne.

Co w sytuacji, gdy usunęliśmy drzewo bez wymaganego zezwolenia? Niestety niewiedza nie usprawiedliwia nas przed karami pieniężnymi, co prawda mniejszymi niż te które obowiązywały w 2016 r., ale warto wiedzieć, co nas może czekać i jakie konsekwencje poniesiemy jeżeli wytniemy drzewo bez zezwolenia. Na podstawie obowiązujących art. 88 i 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2) możemy dowiedzieć się jakie obowiązują kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia.

Kary pieniężne za wycięcie drzewa wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a także starosta w przypadku nieruchomości będących własnością gminy (a nieoddanej do użytkowania wieczystego) lub marszałek województwa, jeśli dotyczy to nieruchomości miasta na prawach powiatu. Dotyczą one przypadków kiedy usuniemy drzewo lub krzew bez wymaganego zezwolenia usuniemy drzewo lub krzew bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczymy drzewo lub krzew, uszkodzimy drzewa poprzez wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, a także gdy usuniemy drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia. Usuniemy drzewa bez dokonania zgłoszenia, lub przed upływem terminu, w którym odpowiedni organ wydaje decyzję na jego usunięcie.

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!
Samodzielne usuwanie drzew starszych niż 10 lat, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. Zobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć. Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa! Więcej...

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia w 2017 roku stanowią wartość dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek obowiązujących na dany rok podanych w obwieszczeniu Ministra Środowiska w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Nowe przepisy związane z wycinką drzew i krzewów nie zmieniają sprawy niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. "ogławiania", które powoduje niszczenie drzew. Usunięcie korony powyżej 30% podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% jest uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wynosi 2-krotność opłaty.Tylko w wyjątkowych sytuacjach ogławianie drzew nie powoduje ich znacznego osłabienia (np. obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew).

Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. Z kolei jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Przykład obliczania kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia

Jeżeli usunęliśmy z działki lub terenu nieruchomości klona zwyczajnego, którego pień na wysokości 5 cm wynosił 85 cm, zapłacimy karę w wysokości nie więcej niż 1000 zł, ponieważ zakładając maksymalną stawkę opłat za usunięcie drzewa wynoszącą 500 zł, kara jest dwukrotnością tejże opłaty.

Uwaga! Nie poniesiemy kary za usunięcie drzew, jeżeli okaże się, że nie było potrzebne zezwolenie na ich usunięcie.

mgr inż. Joanna Białowąs

Przeczytaj również:

Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2020Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2020
Od 17 czerwca 2017 r. zmieniły się stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zobacz ile kosztuje wycięcie drzewa oraz jak wyglądają aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2017 roku. Podpowiemy też kto i jak może uniknąć opłat za wycięcie drzewa. Więcej...

Pozwolenie na wycięcie drzewa - jak uzyskać, kto wydaje, kiedy nie jest wymagane
Wycinka i usuwanie drzew są regulowane określonymi przepisami. W większości przypadków nie możemy samowolnie usunąć rośliny, konieczne jest pozwolenie na wycięcie drzewa. Zobacz jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa, kto je wydaje i gdzie trzeba złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Więcej...

W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewaW jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa
Drzewa sadzone tuż przy granicy działki mogą czasem sprawiać problemy i być źródłem nieporozumień z sąsiadami. Przeszkadzać mogą gałęzie przechodzące na sąsiednią działkę lub spadające owoce. Czy w takiej sytuacji sąsiad ma prawo żądać od nas reakcji? Czy polskie prawo ustala w jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa? Więcej...

Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz www.ekoportal.gov.pl; Fot. freeimages.com