Pozwolenie na wycięcie drzewa - jak uzyskać, kto wydaje, kiedy nie jest wymagane

Wycinka i usuwanie drzew są regulowane określonymi przepisami, które zostały znowelizowane i weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Wcześniej właściciel posesji musiał mieć pozwolenie na wycięcie drzewa, jak jest teraz? Zobacz jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa, kto je wydaje i gdzie trzeba złożyć wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Warto też dowiedzieć się kiedy pozwolenie na wycięcie drzewa nie jest wymagane aby niepotrzebnie nie przechodzić procedury związanej z jego uzyskaniem. Oto wszystko co musisz wiedzieć zanim zdecydujesz się na wycięcie drzewa!

pozwolenie na wycięcie drzewa
Kiedy jest wymagane pozwolenie na wycięcie drzewa?

Czasami zdarza się, że z ogrodu przydomowego lub z działki za miastem chcemy wyciąć drzewo. Powody mogą być różne. Może być to stare, chore drzewo, mogące się złamać i nam zagrażać. Może być to drzewo, które rośnie blisko budynku i rzuca zbyt dużo cienia lub wręcz stanowi zagrożenie dla nieruchomości. Czasem też po prostu chcemy przearanżować ogród, urządzić nieco inaczej, a drzewo w danym miejscu nam nie pasuje.

Wcześniej w większości takich przypadków trzeba było uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa, teraz jeżeli drzewa lub krzewy, rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takiego pozwolenia nie musimy mieć! Podobnie jest w przypadku, gdy drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, tutaj także pozwolenie na wycięcie drzewa nie jest potrzebne.

Jedynie w przypadkach, gdy nieruchomość związana jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, musimy starać się o pozwolenie na wycięcie drzewa. Nowe przepisy dotyczące pozwolenia na wycięcia drzew w 2017 wprowadziły pewne odstępstwa od tej reguły, a mianowicie: jeżeli na wysokości 130 cm obwód pnia drzewa nie przekracza 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klona jesionolistnego, klona srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego oraz nie przekracza 50 cm pozostałych gatunków drzew, nie potrzeba pozwolenia na wycięcie drzewa. Także w przypadku, gdy krzewy rosną w skupisku o powierzchni do 25 m² nie będziemy potrzebować pozwolenia na ich usunięcie.

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!Jak napisać podanie o wycięcie drzewa? Wzór wniosku do pobrania!
Samodzielne usuwanie drzew starszych niż 10 lat, bez zgody urzędnika, jest złamaniem prawa i niesie ze sobą poważne materialne konsekwencje. Zobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć. Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa! Więcej...

Jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa?

Aby uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa musimy złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w urzędzie miasta lub gminy, w urzędzie powiatowym (jeśli działka jest własnością gminy i nie została przekazana do użytkowania wieczystego), lub do marszałka województwa (jeśli działka jest własnością miasta na prawach powiatu i nie została przekazana do użytkowania wieczystego) albo do wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli działka jest wpisana do rejestru zabytków).

Wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa można zgłosić także za pomocą platformy ePUAP, do tego potrzebujemy profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów musimy załączyć potrzebne dokumenty m. in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub oświadczenie właściciela działki, który zgadza się na wycięcie drzew i krzewów.

Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2015Ile kosztuje wycięcie drzewa? Aktualne opłaty 2015
Ile kosztuje wycięcie drzewa? Jak wyglądają aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2015 roku? Kto i jak może uniknąć opłat za wycięcie drzewa? Oto jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę, gdy chcemy wyciąć drzewo. Więcej...

Kto wydaje pozwolenie na wycięcie drzewa? Gdzie złożyć wniosek?

Problematyka dotycząca uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzewa jest przedmiotem artykułu 83 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz.880, ze zm.). Składa się on z sześciu ustępów regulujących zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu (ust. 1 i 2 ), warianty zezwolenia ( ust.3 ), oraz wymogi wniosku o zezwolenia (ust.4 i 5 ), a także wyjątki od zasady, że usunięcie drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia ( ust.6).

Obowiązująca ustawa o ochronie przyrody, idąc śladem ustawy o ochronie środowiska z 1980r., przyjmuje jako zasadę, że usunięcie drzewa lub krzewu wymaga zezwolenia właściwego organu, którym jest wójt, burmistrz albo rezydent miasta, a wyjątkowo wojewódzki konserwator zabytków lub starosta.

Konserwator pełni tę funkcję kiedy drzewo lub krzew rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Natomiast starosta wydaje zezwolenie, kiedy drzewo lub krzew jest usuwane z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Marszałek województwa od 1 stycznia 2016 r. stał się nowym organem właściwym do wydawania zezwoleń w przypadku nieruchomości, które należą do miast na prawach powiatu.

Nowe przepisy pozwalają gminom na rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach, a także rezygnację z opłat za usunięcie drzewa. Takie rozwiązanie pozwala gminom na dostosowanie zakresu prowadzonych przez nie postępowań do rzeczywistych możliwości i potrzeb danej gminy.

Co ważne gminy uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat.

pozwolenie na wycięcie drzewa
Warto wiedzieć, kiedy pozwolenie na wycięcie drzewa nie jest wymagane

Kto może wnioskować o pozwolenie na wycięcie drzewa?

O pozwolenie na wycięcie drzewa może wnioskować posiadacz działki, na której znajdują się drzewa i krzewy i związane jest to z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Posiadaczem może być właściciel działki albo inna osoba, która zarządza działką (na przykład najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty albo osoba, która ma inne prawo do zarządzania działką) oraz właściciel urządzeń przesyłowych (na przykład linii energetycznych), wówczas nie musi on załączać zgody właściciela. Urząd poinformuje właściciela działki, że dostał taki wniosek.

Nowelizacja przepisów dotyczących zmian prawnych w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni znosi obowiązek uzyskania zgody na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Za to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w sprawie.

Jak pozbyć się pnia po ściętym drzewieJak pozbyć się pnia po ściętym drzewie?
W każdym ogrodzie może zajść potrzeba wycięcia starego drzewa, które bardzo choruje, obumiera lub przestało owocować. O ile samo wycięcie drzewa jest dość proste, problemem jest usunięcie pnia po ściętym drzewie, zazwyczaj mocno zakorzenionego w ziemi. Na szczęście istnieje prosta, w 100% skuteczna metoda usuwania pni, dzięki której pniak po prostu... zniknie! Więcej...

Czy zawsze uzyskamy pozwolenie na wycięcie drzewa?

Niestety może się zdarzyć tak, że nie uzyskamy zgody na wycięcie drzewa. W ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku dostaniemy zezwolenie albo decyzję odmowną.Zanim jednak urzędnik wyda decyzję, skontaktuje się z nami i umówi na wizytę.

Jeśli dostaniemy decyzję odmowną możemy odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wtedy też odwołanie należy złożyć w urzędzie, który wydał decyzję odmowną, mamy na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Czy organ, do którego kierowaliśmy wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa może odmówić wydania zezwolenia?

Przepisy nie zawierają wskazań co do okoliczności, od których wystąpienia jest uzależnione uzyskanie zezwolenia, można utrzymywać, że jest to zezwolenie w pełni uznaniowe. Nie ulega wątpliwości, że zakaz usuwania drzew i krzewów z własnej nieruchomości bez zezwolenia organu administracji publicznej jest ograniczeniem chronionego konstytucyjnie (art. 64 Konstytucji RP) i kodeksem (art. 140 k.c.).

Protokół (Nr 1) do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu 20 marca 1952 r. który w art.1 ust.1 proklamuje prawo każdej osoby fizycznej i prawnej do poszanowania swego mienia. Jednak zaraz w ust. 2 tegoż artykułu dodaje, że w żaden sposób nie narusza to prawa państwa do stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym.

W aspekcie dochowania zasad konstytucyjnych należy ocenić, czy odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie jest konieczna dla ochrony przyrody.

Rozważając tą kwestie, należy mieć na uwadze, że ochrona zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień znajduje się w ramach ochrony przyrody (art.9 ust. 1 pkt.8 i 9) ustawy o ochronie przyrody oraz mieści się w jej celach, a dbałość o przyrodę jest obowiązkiem m. in. organów administracji publicznej. Jeżeli organ administracji publicznej oceni, że takie zezwolenie byłoby sprzeczne z celami ochrony przyrody, może zgodnie z prawem odmówić wydania zezwolenia. Oczywiste jest, że jego ocena będzie podlegać kontroli w postępowaniu instancyjnym i ewentualnie w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Kiedy zezwolenie na usunięcie drzewa nie jest wymagane?

W polskim prawie istnieją odstępstwa od wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, którego nie wymagają rośliny wymienione na liście wyjątków - w art.83f Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Do wymienionych w ustawie wyjątków należą:

  • drzewa i krzewy owocowe, chyba że rosną one na terenie nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
  • drzewa i krzewy na plantacji drzew i krzewów,
  • krzewy w ogrodach przydomowych, chyba że rosną one w pasie drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
  • drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
    100 cm - jeśli jest to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa albo platan klonolistny,
    50 cm - jeśli chcesz wyciąć inny gatunek drzewa,
  • krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m²,
  • drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy

mgr inż. Joanna Sadowska

Przeczytaj również:

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - nowe przepisyJakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia - nowe przepisy 2017
Z dniem 1 stycznia 2017 w życie weszły nowe przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów. Zobacz co zmieniło się w sprawie wycinania drzew i krzewów. Oto jakie drzewa według nowych przepisów można wyciąć bez zezwolenia i co robić gdy nie wiemy, czy zezwolenie na wycięcie drzewa jest wymagane. Artykuł zaktualizowany na rok 2017! Więcej...

Przesadzanie i sadzenie dużych drzew
Większym drzewom przesadzanie nie służy. Sadzenie takiego drzewa jest znacznie bardziej skomplikowane niż sadzenie młodych sadzonek. I to nie tylko dlatego, że duże drzewo z racji jego rozmiarów sprawia problemy przy przewożeniu i wymaga dodatkowych zabezpieczeń podczas sadzenia. Dla rośliny jest to również szok związany ze zmianą siedliska i uszkodzeniem bryły korzeniowej. Więcej...

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2016Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia 2017
W 2017 roku weszły w życie nowe przepisy związane z wycinką drzew i krzewów. Zmieniły się zarówno zasady udzielania pozwoleń, stawki opłat, a co za tym idzie także kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia. Zobacz jakie grożą kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia od 2016 roku, co mówią przepisy oraz w jakich przypadkach możliwe jest umorzenie takiej kary. Więcej...